Ewa Doroszenko
/

Ewa Doroszenko, Exercises of listening
Ewa Doroszenko, Exercises of listening
Ewa Doroszenko, Structures of listening
Ewa Doroszenko, Structures of listening
Ewa Doroszenko, Structures of listening
Ewa Doroszenko, Structures of listening
Exercises of Listening
Exercises of Listening
Exercises of Listening
Exercises of Listening

 

 

Ewa Doroszenko, The Promise of Sublime Words (07), 2018, photographic print on archival paper, 50 x 75 cm
Ewa Doroszenko, The Promise of Sublime Words (07), 2018, photographic print on archival paper, 50 x 75 cm
Ewa Doroszenko, The Promise of Sublime Words (08), 2018, photographic print on archival paper, 50 x 75 cm
Ewa Doroszenko, The Promise of Sublime Words (08), 2018, photographic print on archival paper, 50 x 75 cm

 

 

Ewa Doroszenko, The Promise of Sublime Words (01), 2018, photographic print on archival paper, 75 x 50 cm
Ewa Doroszenko, The Promise of Sublime Words (01), 2018, photographic print on archival paper, 75 x 50 cm
Ewa Doroszenko, The Promise of Sublime Words (02), 2018, photographic print on archival paper, 75 x 50 cm
Ewa Doroszenko, The Promise of Sublime Words (02), 2018, photographic print on archival paper, 75 x 50 cm
Ewa Doroszenko, The Promise of Sublime Words (03), 2018, photographic print on archival paper, 75 x 50 cm
Ewa Doroszenko, The Promise of Sublime Words (03), 2018, photographic print on archival paper, 75 x 50 cm
Ewa Doroszenko, The Promise of Sublime Words (04), 2018, photographic print on archival paper, 75 x 50 cm
Ewa Doroszenko, The Promise of Sublime Words (04), 2018, photographic print on archival paper, 75 x 50 cm

 

 

Ewa Doroszenko, The Promise of Sublime Words (05), 2018, photographic print on archival paper, 75 x 50 cm
Ewa Doroszenko, The Promise of Sublime Words (05), 2018, photographic print on archival paper, 75 x 50 cm
Ewa Doroszenko, The Promise of Sublime Words (06), 2018, photographic print on archival paper, 75 x 50 cm
Ewa Doroszenko, The Promise of Sublime Words (06), 2018, photographic print on archival paper, 75 x 50 cm
Ewa Doroszenko, The Promise of Sublime Words (09), 2018, photographic print on archival paper, 75 x 50 cm
Ewa Doroszenko, The Promise of Sublime Words (09), 2018, photographic print on archival paper, 75 x 50 cm
Ewa Doroszenko, The Promise of Sublime Words (10), 2018, photographic print on archival paper, 75 x 50 cm
Ewa Doroszenko, The Promise of Sublime Words (10), 2018, photographic print on archival paper, 75 x 50 cm

 

 

Ewa Doroszenko, Immaterial urban space
Ewa Doroszenko, Immaterial urban space
Ewa Doroszenko, Black partita, 2017, collage on paper, 50 x 36 cm
Ewa Doroszenko, Black partita, 2017, collage on paper, 50 x 36 cm
Ewa Doroszenko, White partita, 2017, collage on paper, 50 x 36 cm
Ewa Doroszenko, White partita, 2017, collage on paper, 50 x 36 cm